Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 r. uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Ustanawiając program rząd chce zwiększyć lokalnym społecznościom dostęp do transportu kolejowego.

Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program obejmie przystanki kolejowe zlokalizowane w całej Polsce. Przyczyni się to do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

– Przyjęty dzisiaj przez Radę Ministrów „Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” to kolejna odsłona naszej walki w wykluczeniem komunikacyjnym. Za kwotę 1 mld zł będziemy budować nowe przystanki kolejowe, odbudowywać te, które od lat nie istnieją oraz wydłużać perony tam, gdzie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Najważniejsze rozwiązania:

 • Poprawa dostępności komunikacyjnej regionów poprzez:
  • eliminowanie barier na przystankach dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
  • rozbudowanie, przebudowanie lub zbudowanie nowych przystanków kolejowych, a także odbudowanie tych, które w przeszłości zostały zlikwidowane;
  • wydłużenie peronów dla potrzeb pociągów dalekobieżnych;
  • zwiększenie dostępności miejsc parkingowych dla podróżnych.
 • W programie wskazano lokalizacje, dla których zakres działań, w zależności od potrzeby, dotyczy budowy lub odbudowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji – w tym wydłużenia peronów oraz zmiany lokalizacji przystanków kolejowych.
 • Do wytypowania wstępnej listy zadań objętych programem przyjęto następujące kryteria:
  • dostosowanie do potrzeb i uwarunkowań społecznych uwzględniających aktualną sytuację transportu kolejowego;
  • deklarację przewoźników kolejowych i organizatorów publicznego transportu zbiorowego, jeśli chodzi o wykorzystywanie infrastruktury objętej programem;
  • realizacja inwestycji nie powinna negatywnie oddziaływać na środowisko.

Program realizuje założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku. Chodzi o zapewnienie zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego, który jest jedną z najważniejszych części w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej państwa.

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło Ministerstwo Infrastruktury)

Tags: , , , ,