Na sesji (25 lutego br.), Radni Miasta Lublin uchwalili „Strategię rozwoju elektromobilności w Lublinie”. To dokument, który określa cele, jakie Miasto chce osiągnąć poprzez rozwój elektromobilności. Priorytetami są ochrona środowiska, poprawa jakości podróżowania, bezpieczeństwo elektroenergetyczne miasta oraz szeroka współpraca międzysektorowa w zakresie elektromobilności. Dokument będzie obowiązywał do 2036 roku.

– Strategia rozwoju elektromobilności w Lublinie zawiera opis aktualnego systemu komunikacyjnego w mieście – transportu publicznego, komunalnego i prywatnego oraz wyznacza główne działania dla Miasta w zakresie rozbudowy systemu. Projekt Strategii, z końcem ubiegłego roku, podlegał konsultacjom społecznym. Do współudziału w opracowaniu dokumentu zaproszeni zostali mieszkańcy Lublina, uczelnie, przedsiębiorstwa energetyczne, spółki miejskie, przedsiębiorcy oraz instytucje administracji publicznej. Rozpowszechnienie pojazdów elektrycznych jest dużą szansą dla zrównoważonego rozwoju miasta. Lublin wdraża elektromobilność już od wielu lat. W 2023 roku przypada 70. rocznica wyjazdu pierwszych trolejbusów na ulice miasta – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Głównym celem Strategii jest stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności w mieście. Cel ten obejmuje między innymi rozwój elektromobilności w transporcie publicznym, komunalnym i prywatnym, w jednostkach administracji publicznej, u dostawców usług publicznych, w przedsiębiorstwach, uczelniach, u zarządców i właścicieli budynków, a także elektromobilność mieszkańców i osób odwiedzających Lublin. Wyznaczone kierunki mają przyczynić się do stworzenia w Lublinie systemu transportu zrównoważonego, opartego na rozwoju systemu komunikacji publicznej i alternatywnych form komunikacji wewnątrz miasta. W dokumencie zaplanowano również działania wynikające z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wprowadziła ona obowiązki dla jednostek samorządu terytorialnego. Od przyszłego roku samorządy powinny zapewnić 10% pojazdów elektrycznych w swojej flocie, a od 2028 roku będzie obowiązywał 30% udział autobusów bezemisyjnych w komunikacji miejskiej. Od 1 stycznia 2022 roku zadania publiczne o wartości powyżej 30 tys. euro samorząd może zlecać podmiotom, które do wykonywania zadań wykorzystują co najmniej 10% pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym. Ustawa określa też minimalną liczbę ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych na terenie miasta, która dla Lublina wynosi 210.

Istniejący system elektroenergetyczny pokrywa bieżące zapotrzebowanie Lublina na moc i energię elektryczną oraz będzie w stanie obsłużyć ładowanie 10 tys. pojazdów elektrycznych, nawet w szczycie obciążenia. Wskazuje to na gotowość miasta do zrealizowania planów zawartych w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce.

Lublin ma również wieloletnie tradycje w produkcji samochodów i posiada zaplecze techniczne, które może być podstawą do podjęcia produkcji autobusów elektrycznych. Dodatkowo posiada potencjał w postaci zaplecza naukowego i wyspecjalizowanej kadry pracowników, który powinien zostać wykorzystany w działalności innowacyjnych przedsiębiorstw rozwijających elektromobilność, technologie magazynowania energii i odnawialnych źródeł energii.

Istotną rolę w obszarze elektromobilności odgrywa komunikacja miejska. W taborze lubelskiej komunikacji publicznej ponad 30% pojazdów spełnia definicję autobusu zeroemisyjnego, tym samym Gmina Lublin już posiada wymagany od 1 stycznia 2028 r. udział autobusów zeroemisyjnych we flocie użytkowanych pojazdów. Lublin dąży do rozwijania transportu zeroemisyjnego. W kolejnych latach planowane jest wyposażenie floty miejskiej komunikacji publicznej w kolejne pojazdy elektryczne wraz z budową dedykowanej dla nich infrastruktury ładowania. Na lata 2020-2023 zaplanowane zostały dostawy 15 trolejbusów o długości 18 m i 39 autobusów elektrycznych o długości 12 m (32 szt.) oraz o długości 18 m (7 szt.). Planowana jest budowa punktów ładowania autobusów elektrycznych na węzłach (pętlach) zlokalizowanych na obrzeżach miasta i przy Zintegrowanym Centrum Komunikacyjnym dla LOF oraz na terenie zajezdni przy ul. Grygowej. 98% respondentów popiera wdrażanie elektromobilności w transporcie publicznym, a 36% badanych jechało autobusem elektrycznym. Do największych zalet e-busów ankietowani zaliczyli brak emisji CO2 (55%) oraz cichą pracę układu napędowego (40%). Warto również podkreślić, że w lubelskiej komunikacji publicznej wykorzystywane są  rozwiązania innowacyjne i smart, np. system Vetra do sterowania siecią trakcyjną, system biletu elektronicznego, mobilny system informacji pasażerskiej czy dynamiczna informacja pasażerska.

Na koniec 2020 r. w Lublinie zarejestrowanych było łącznie 135 samochodów elektrycznych, w tym 122 samochodów osobowych i 13 samochodów ciężarowych. Na terenie miasta zainstalowanych było również 20 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Przyjęty „Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Miasta Lublin”, zakłada budowę jeszcze 192 ogólnodostępnych punktów ładowania, co pozwoli Gminie Lublin zrealizować do 2022 r. obowiązki w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. W ramach realizacji obowiązków planowane jest wyposażenie floty Urzędu Miasta Lublin w pojazdy elektryczne.

„Strategia rozwoju elektromobilności w Lublinie” powstała w ramach projektu finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności.

(fot. UM Lublin, źródło UM Lublin)

Tags: , ,