Od 1 kwietnia rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami powyżej 26. roku życia będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacja miejską. Jest to uprawnienie kierowane do opiekunów osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, uczęszczających do dziennych placówek terapeutycznych. Uchwałę w tej sprawie przyjęto na dzisiejszej (25 lutego) sesji Rady Miasta.

– Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na prośby rodziców dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Systematyczny udział tych osób w zajęciach terapeutycznych ma znaczący wpływ na ich aktywność we wszystkich obszarach życia, jednak wydatki związane z niezbędną opieką są dużym obciążeniem rodzinnych budżetów. Tym samym umożliwienie tej grupie rodziców i opiekunów nieodpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej, jest  istotnym elementem w zakresie wsparcia materialnego rodzin osób z niepełnosprawnościami – mówi Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Nowe uprawnienie przysługuje opiekunom osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które ukończyły 26 lat, wyłącznie na trasie z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, ośrodka rehabilitacji, ośrodka wsparcia oraz warsztatu terapii zajęciowej, w drodze do i z powrotem. Do tej pory, z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską korzystali oni wyłącznie w czasie przejazdu z osobą z niepełnosprawnością, czyli po odwiezieniu podopiecznego na zajęcia, zobowiązani byli w drodze powrotnej uiścić opłatę za przejazd. Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych przejazdów będzie specjalne zaświadczenie wydawane opiekunom i rodzicom, które jest analogiczne jak w przypadku osób z niepełnosprawnościami do 26 roku życia.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi do tej pory regulacjami, uprawnienia do bezpłatnych przejazdów dotyczą:

  • dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością, nie dłużej niż do ukończenia 16 roku życia
  • dzieci i młodzieży będącej osobami niepełnosprawnymi od 16 do ukończenia 26. roku życia o znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (I, II, III grupa inwalidzka) przy przejazdach z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, ośrodka rehabilitacji, ośrodka wsparcia oraz warsztatu terapii zajęciowej i z powrotem
  • osób towarzyszących niepełnosprawnym wymienionym w pkt. 1 i 2 (z wykluczeniem osób z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, częściowej niezdolności do pracy, III grupa inwalidzka), którym prawo to przysługuje również bez towarzystwa osób wymienionych w punkcie 1 i 2 (tj. po odwiezieniu podopiecznego lub w drodze po niego) wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej – placówka oświatowa, ośrodek terapii, ośrodek rehabilitacji, ośrodek wsparcia oraz warsztat terapii zajęciowej
  • osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe
  • osób słabowidzących z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dawna II grupa inwalidzka)
  • osób, które ukończyły 65 rok życia

(fot. dworzecmetropolitalny.pl, źródło UM Lublin)

Tags: , , ,